Березівська громада
Сумська область, Шосткинський район

ПРАВИЛА надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах

Додаток 2

до Програми розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2020 роки

(у редакції рішення сорок четвертої сесії сільської ради сьомого скликання від 19.12.2019 року)

 

ПРАВИЛА

надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами,

отриманими суб’єктами малого підприємництва

у державних банківських установах

 

Ці Правила розроблені відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Програми розвитку малого та середнього підприємництва Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області на 2017-2020 роки (далі – Програма) та визначають порядок використання коштів бюджету Березівської об’єднаної територіальної громади, призначених для надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами підприємництва у державних банківських установах.

1. Загальні положення

1.1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Фонд – комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради.

Суб’єкт підприємництва – суб’єкт малого підприємництва, який відповідає критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.

Проект – ініціатива Суб’єкта підприємництва з розвитку власної підприємницької діяльності (бізнесу).

Банк – державна банківська установа.

Кредит – кредит, який надається Банком Суб’єкту підприємництва для фінансування реалізації Проекту.

Компенсація – часткова компенсація Суб’єкту підприємництва сплачених відсотків за Кредитом, яка надається відповідно до цих Правил.

Максимальна відсоткова ставка – максимальна відсоткова ставка за Кредитом, у розмірі якої може бути надана Компенсація, та яка застосовується відповідно до цих Правил з метою створення рівних умов щодо отримання Компенсації Суб’єктам підприємництва, що здійснюють підприємницьку діяльність в умовах, які відрізняються (галузі, ринки, обсяги діяльності, неоднаковий доступ до ресурсів, різні умови за Кредитами тощо).

Місцева програма – програма розвитку малого та середнього підприємництва, прийнята відповідною радою об’єднаної територіальної громади, що включає надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими Суб’єктами підприємництва у державних банківських установах.

Обласна конкурсна комісія – постійно діючий орган, що утворюється на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради з питань оцінки та проведення конкурсного відбору проектів Суб’єктів підприємництва для отримання за рахунок коштів обласного бюджету компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах та надання фінансової підтримки на поворотній основі.

Місцева конкурсна комісія – постійно діючий орган, що утворюється на підставі рішення виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади.

Прогнозний розмір Компенсації – прогнозна (розрахункова) сума виплат Компенсації Суб’єкту підприємництва протягом всього терміну, на який така Компенсація може бути надана Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил, не обмежуючись поточним бюджетним роком.

Прогнозний поточний розмір Компенсації – прогнозна (розрахункова) сума виплат Компенсації у поточному бюджетному році, що фактично надана Суб’єкту підприємництва рішенням конкурсної комісії (в тому числі рішеннями, прийнятими у попередньому бюджетному році) та складається з суми фактично перерахованих коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва в поточному бюджетному році станом на визначену дату та суми майбутніх (по відношенню до визначеної дати) прогнозних (розрахункових) коштів Компенсації, що мають бути перераховані Суб’єкту підприємництва до кінця поточного бюджетного року, включаючи місяць грудень, але в будь-якому разі не пізніше завершення терміну, на який така Компенсація може бути надана Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил.

Нерозподілений залишок Компенсації – частина обсягу коштів відповідного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації, що розраховується на визначену дату як різниця між загальною сумою коштів, виділеною станом на вказану дату рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування на фінансування надання Компенсації Суб’єктам підприємництва відповідно до цих Правил, та сумою Прогнозного поточного розміру Компенсації всім Суб’єктам підприємництва, які на вказану дату отримали позитивне рішення відповідної конкурсної комісії.

1.2. Ці Правила визначають умови та механізм надання фінансової підтримки Суб’єктам підприємництва шляхом надання Компенсації.

1.3. Компенсація може надаватися Суб’єкту підприємництва грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади та обласного бюджету шляхом їх перерахування на банківські рахунки Суб’єкта підприємництва.

1.4. Компенсація може надаватися за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади Суб’єктам підприємництва, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території Березівської сільської ради, у разі попереднього затвердження Березівською сільською радою відповідної Місцевої програми.

1.5. Компенсація Суб’єкту підприємництва за рахунок обласного бюджету є додатковою до Компенсації, наданої такому Суб’єкту підприємництва за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади, та може надаватися лише у разі одночасного виконання наступних умов:

а) попереднього затвердження Березівською сільською радою відповідної Місцевої програми з урахуванням умов Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017-2020 та Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах;

б) попереднього надання Суб’єкту підприємництва Компенсації за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до Місцевої програми.

1.6. Безпосереднє перерахування коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва здійснює Фонд на договірних засадах відповідно до цих Правил.

 

2. Умови надання Компенсації

 

2.1. Право на отримання Компенсації Суб’єктам підприємництва надається на конкурсних засадах.

2.2. Загальний обсяг Компенсації за період дії Програми за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади та обласного бюджету складає не більше 250 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами (не більше, ніж 125 тис. гривень за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади та не більше, ніж 125 тис. гривень за рахунок обласного бюджету).

2.3. Максимальна відсоткова ставка визначається у такому порядку:

а) у разі, якщо номінальна відсоткова ставка за Кредитом не перевищує подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії, то Максимальна відсоткова ставка дорівнює номінальній відсотковій ставці за Кредитом;

б) у разі, якщо номінальна відсоткова ставка за Кредитом перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії, то Максимальна відсоткова ставка дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії.

2.4. За рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Суб’єкту підприємництва надається Компен­сація у розмірі 40% (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки, що передбачається відповідною Місцевою програмою, але не більше, ніж 125 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами.

2.5. За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва надається Компен­сація у розмірі 40% (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених  п. 1.5 цих Правил, але не більше, ніж 125 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами.

2.6. Компенсація не надається Суб’єкту підприємництва на сплату прострочених відсотків за користування Кредитом, на погашення штрафних санкцій та (або) пені за користування Кредитом, а також на сплату відсотків за користування Кредитом у разі прийняття Банком рішення щодо підвищення відсоткової ставки внаслідок невиконання договірних зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком.

2.7. Право на отримання Компенсації за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади мають Суб’єкти підприємництва, які:

а) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність не менше 1 (одного) року до дати звернення щодо надання Компенсації;

б) не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України;

в) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території об’єднаної територіальної громади, чиї представницькі органи місцевого самоврядування прийняли рішення про виділення з відповідного бюджету об’єднаної територіальної громади коштів на надання Компенсації;

г) не перебувають у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства;

д) не перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

е) не здійснюють підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю;

ж) не отримують фінансову підтримку за Проектом (Кредитом), поданим на розгляд Місцевої конкурсної комісії з метою розгляду питання щодо надання Компенсації, за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо), за винятком Програми відповідно до цих Правил;

з) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань за Кредитом, зокрема: зобов’язань щодо погашення основної заборгованості за Кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати відсотків за користування Кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій, пені; та (або) інших грошових зобов’язань за кредитним договором, відповідно до якого Суб’єкту підприємництва надано Кредит;

и) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань перед Банком та іншими державними та недержавними банківськими установами.

2.8. Право на отримання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету мають Суб’єкти підприємництва, які отримали позитивне рішення Місцевої конкурсної комісії щодо надання Компенсації.

2.9. Суб’єкт підприємництва може отримати Компенсацію за кількома Кредитами з врахуванням обмежень, визначених цими Правилами.

2.10. Компенсація за кожним із Кредитів Суб’єкта підприємництва надається Суб’єкту підприємництва за будь-який період нарахування та сплати відсотків, заявлений Суб’єктом підприємництва, тривалість якого не перевищує 18 (вісімнадцять) календарних місяців, і який знаходиться в межах періоду з 01 липня 2017 року до 31 грудня 2020 року включно, за наявності фінансування, передбаченого у відповідних місцевих бюджетах.

Компенсація надається лише за ті дні у межах зазначеного календарного періоду, за які Суб’єкту підприємництва фактично нараховувалися відсотки за Кредитом.

Компенсація надається за кредитами, отриманими Суб’єктом підприємництва як до 01 липня 2017 року, так і після 01 липня 2017 року, в тому числі й за Кредитами, погашеними Суб’єктом підприємництва станом на дату звернення такого Суб’єкта підприємництва щодо надання йому Компенсації.

2.11. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил у разі, якщо умови та порядок надання Компенсації, передбачені відповідною Місцевою програмою, відповідають умовам та порядку, передбаченим цими Правилами надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах, затверджених рішенням Сумської обласної ради, та у разі виділення коштів з бюджету об’єднаної територіальної громади на фінансування Місцевої програми.

2.12. Місцевою програмою передбачається надання пріоритетів тим Проектам Суб’єктів підприємництва, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: органічне сільськогосподарське виробництво, ягідництво, вівчарство, свинарство, переробка молока та виробництво продуктів харчування та перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території громади.

2.13. Відповідно до цих Правил передбачається надання пріоритетів під час проведення конкурсного відбору для надання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету таким Проектам Суб’єктів підприємництва:

а) що реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності з числа зазначених у п. 2.12 цих Правил;

б) що реалізуються Суб’єктами підприємництва, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території Березівської об’єднаної територіальної громади.

Зазначені пріоритети надаються під час проведення конкурсного відбору Проектів в порядку, передбаченому цими Правилами.

2.14. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва у національній валюті України, незалежно від того, у якій валюті Суб’єкт підприємництва сплачує Банку відсотки за Кредитом.

 

3. Порядок отримання Компенсації з бюджету об’єднаної територіальної громади, дотримання якого є умовою для отримання Компенсації за рахунок обласного бюджету

3.1. Надання Компенсації з бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється на конкурсних засадах, шляхом прийняття відповідного рішення Місцевою конкурсною комісією.

3.2. Місцева конкурсна комісія проводить конкурсний відбір Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному цими Правилами.

3.3. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації, подають до Фонду наступні документи:

а) оригінал заяви на участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком А до цих Правил, підписаний Суб’єктом підприємництва;

б) завірену копію бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування Проекту, який подавався Суб’єктом підприємництва до Банку з метою отримання Кредиту (за наявності);

в) завірену копію кредитного договору (довідка-витяг з Умов та Правил надання кредиту публічної оферти) на отримання Кредиту, укладеного з Банком, який видав Кредит, з усіма додатковими угодами до нього та іншими документами, що є частиною кредитного договору;

г) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком, або про погашення кредиту, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

д) оригінали довідок з усіх інших державних та недержавних банківських установ, крім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг, укладеними з такими банківськими установами, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е) оригінали довідок про відсутність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України по сплаті податків, обов’язкових платежів та зборів станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

є) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

ж) завірену копію статуту Суб’єкта підприємництва (для юридичних осіб). У випадку провадження діяльності на основі модельного статуту – копію протоколу (рішення) засновника (-ів) про заснування підприємства на основі модельного статуту;

з) завірені копії фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за попередній річний  звітний період, за останній звітний період у межах поточного року чи проміжну фінансову звітність (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб);

и) завірену копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця  за попередній річний звітний період та за останній звітній період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній річний звітній період (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками податку по загальній системі оподаткування); копія податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній річний звітний період та за останні й звітній період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній річний звітній період (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, які є платниками податку по загальній системі оподаткування);

і) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній письмовій формі, якою підтверджується, що Суб’єкт підприємництва: не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства; не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю; не отримує фінансову підтримку за Проектом (Кредитом) за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів.

У заяві суб’єкт господарювання також зобов’язаний зазначити інформацію про середню кількість працівників, які працювали в нього за звітний період (календарний рік) та інформацію про всю незначну державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету.

ї) оригінал розрахунку розміру Компенсації Суб’єкта підприємництва відповідно до цих Правил у довільній письмовій формі, підписаний Суб’єктом підприємництва.

Завірені копії документів, що подаються Фонду, завіряються таким чином:

а) для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб – власноруч Суб’єктом підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу;

б) для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб – уповноваженим представником Суб’єкта підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа.

Фонд зобов’язаний перевіряти наявність оригіналів документів, завірені копії яких подає Суб’єкт підприємництва.

3.4. Фонд після прийняття поданих Суб’єктом підприємництва документів, визначених пунктом 3.3 цих Правил, зобов’язаний отримати від виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади письмове підтвердження про:

а) прийняття відповідно радою об’єднаної територіальної громади Місцевої програми та виконання вимог, зазначених у п. 2.11 цих Правил;

б) загальний обсяг коштів, виділених у поточному бюджетному році з бюджету об’єднаної територіальної громади для фінансування Місцевої програми в частині надання Компенсації Суб’єктам підприємництва.

Фонд отримує таке підтвердження щоразу при поданні кожним Суб’єктом підприємництва документів, незважаючи на можливу наявність підтверджень, отриманих раніше від виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади.

Фонд може отримувати зазначене вище підтвердження один раз при поданні пакетів документів від кількох Суб’єктів підприємництва.

У разі прийняття сільською радою рішення щодо заміни суми коштів, виділених у поточному бюджетному році з бюджету об’єднаної територіальної громади для фінансування Місцевої програми в частині надання Компенсації Суб’єктам підприємництва, виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади протягом 5 (п’яти) робочих днів інформує про це Фонд.

Фонд визначає Прогнозний поточний розмір Компенсації всім Суб’єктам підприємництва, та розраховує суму Нерозподіленого залишку Компенсації відповідного місцевого бюджету з урахуванням інформації, отриманої від виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади.

Під час розрахунку суми Нерозподіленого залишку Компенсації відповідного місцевого бюджету враховуються рішення Місцевої конкурсної комісії щодо надання Компенсації у поточному бюджетному році, прийняті у минулому бюджетному році.

3.5. Фонд повертає пакет документів Суб’єкту підприємництва без розгляду з письмовим поясненням причин залишення без розгляду:

а) у разі неотримання від виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади письмового підтвердження, зазначеного у п. 3.4 цих Правил;

б) у разі невиконання вимог, зазначених у п. 2.11 цих Правил, в тому числі якщо таке невиконання вимог підтверджене письмово виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади у порядку, зазначеному в п. 3.4 цих Правил;

в) у разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації відповідного місцевого бюджету є недостатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа тих, які мають право на таку Компенсацію за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету та подали Фонду передбачений цими Правилами пакет документів;

г) подав неповний пакет документів, передбачений п. 3.3 цих Правил.

3.6. У разі виконання вимог, зазначених у п.2.11 цих Правил, та якщо Нерозподілений залишок Компенсації відповідного місцевого бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації є достатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа заявників, Фонд протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня отримання підтвердження, зазначеного у п.3.4 цих Правил, аналізує пакет документів, наданий Суб’єктом підприємництва відповідно до цих Правил, та з’ясовує відповідність Суб’єкта підприємництва умовам цих Правил, за результатами чого складає висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі.

При цьому Фонд визначає Прогнозний розмір Компенсації Суб’єкту підприємництва, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Якщо Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки Банку у валюті, відмінній від національної валюти України, Прогнозний розмір Компенсації визначається у національній валюті України – гривні, виходячи з офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду.

3.7. Фонд направляє висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі виконавчому органу ради об’єднаної територіальної громади. У разі, якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, додається також копія повного пакета документів, наданого Суб’єктом підприємництва.

Одночасно Фонд письмово інформує виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади про суму Прогнозного розміру Компенсації Суб’єкту підприємництва, Прогнозного поточного розміру Компенсації Суб’єкту підприємництва та Нерозподіленого залишку Компенсації відповідного місцевого бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації Суб’єктам підприємництва.

3.8. У разі, якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є негативним, Фонд повідомляє про це також Суб’єкта підприємництва та повертає йому поданий пакет документів разом з письмовою аргументованою відмовою.

3.9. Якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади передає його разом з документами, отриманими від Фонду, секретарю Місцевої конкурсної комісії для розгляду на засіданні Місцевої конкурсної комісії та проведення конкурсного відбору.

3.10. Правовий статус, процедура створення та організація роботи Місцевої конкурсної комісії, а також порядок проведення конкурсного відбору Місцевою конкурсною комісією Проектів Суб’єктів підприємництва  визначається Положенням про місцеву конкурсну комісію з оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах, та про порядок конкурсного відбору (додаток Б до цих Правил).

Про майбутні дату, час та місце засідання Місцевої конкурсної комісії інформуються Суб’єкти підприємництва та громадськість у такому порядку: для Місцевої конкурсної комісії, що створюється з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади – виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади організовує публікацію оголошення не менше, ніж в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації.

Зазначені оголошення можуть розміщуватися (публікуватися) неодноразово до дати засідання Місцевої конкурсної комісії.

Засідання Місцевої конкурсної комісії відбувається не раніше, ніж через 45 (сорок п’ять) днів з дати оприлюднення (публікації) першого оголошення в місцевих друкованих засобах масової інформації.

Термін подачі заяв для участі у конкурсному відборі Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації закінчується не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати засідання Місцевої конкурсної комісії, визначеної в оголошенні.

Про дату, час та місце засідання місцевої конкурсної комісії виконавчий орган об’єднаної територіальної громади письмово інформує Фонд.

3.11. Місцева конкурсна комісія приймає рішення щодо визначеного Проекту Суб’єкта підприємництва:

а) за наявності позитивного висновку Фонду про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі;

б) з врахуванням терміну надання Компенсації, зазначеного у п. 2.10 цих Правил, але одночасно в межах Нерозподіленого залишку Компенсації відповідного місцевого бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації Суб’єктам підприємництва, інформація про який отримана від Фонду;

в) з врахуванням виконання інших вимог та умов, зазначених у пп. 2.10, 2.11 цих Правил;

г) з дотриманням порядку проведення конкурсного відбору, визначеного цими Правилами.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації є недостатнім для проведення конкурсного відбору відповідно до цих Правил, засідання Місцевої конкурсної комісії не проводиться.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації не повністю розподілений за результатами засідання Місцевої конкурсної комісії, решта може розподілятися на наступних засіданнях Місцевої конкурсної комісії.

Сума Нерозподіленого залишку Компенсації може бути збільшена шляхом прийняття рішення Березівською сільською радою щодо виділення додаткових коштів з бюджету об’єднаної територіальної громади на фінансування Місцевої програми.

3.12. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення Місцевою конкурсною комісією конкурсного відбору виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади інформує Фонд про результати конкурсного відбору шляхом направлення на його адресу листа за підписом керівника виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади, в якому зазначається інформація про переможців конкурсного відбору, та додає до листа оригінал протоколу засідання Місцевої конкурсної комісії.

3.13. Фонд протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання документів, визначених п. 3.12 цих Правил, інформує Суб’єкта підприємництва про результати конкурсного відбору.

3.14. З Суб’єктами підприємництва, чиї Проекти були відібрані переможцями за результатами конкурсного відбору, Фонд укладає договори про надання Компенсації за формою згідно додатку В до цих Правил.

Строк дії договору про надання Компенсації становить 5 (п’ять) років з моменту його укладення.

Суб’єкт підприємництва має право відмовитися від укладення договору про надання Компенсації за результатами конкурсного відбору шляхом направлення Фонду відповідного письмового повідомлення – у такому разі договір не укладається, і Суб’єкт підприємництва втрачає право на отримання Компенсації з моменту отримання Фондом зазначеного повідомлення. Сума коштів відповідного місцевого бюджету, яка внаслідок такої відмови не використовується на надання Компенсації, збільшує розмір Нерозподіленого залишку Компенсації та може бути розподілена під час наступних засідань Місцевої конкурсної комісії.

Відмова Суб’єкта підприємництва від укладення договору про надання Компенсації не позбавляє його права звертатися до Фонду в майбутньому  щодо надання Компенсації за тим самим Кредитом.

3.15. Суб’єкт підприємництва, який не отримав Компенсацію за результатами конкурсного відбору відповідно до рішення Місцевої конкурсної комісії, має право на повторне звернення до Фонду для розгляду та оцінювання свого Проекту Місцевою конкурсною комісією на наступних засіданнях. При цьому результати оцінювання Проекту на попередніх засіданнях Місцевої конкурсної комісії не беруться до уваги.

3.16. Договором про надання Компенсації передбачається строк надання Компенсації, який не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) календарних місяців у межах не більше 3 (трьох) бюджетних років. Під час укладення договору у ньому обумовлюється, що надання Компенсації у поточному та наступному бюджетному роках здійснюється у разі виділення з відповідних місцевих бюджетів цільового фінансування.

3.17. Договором про надання Компенсації передбачається перерахування Фондом коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва окремими траншами, як правило щокварталу, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за календарним кварталом, за який має бути перерахована Компенсація, за умови надання Суб’єктом підприємництва документів, передбачених цими Правилами.

Як винятки із вищезазначеного правила, Договором про надання Компенсації може передбачатися:

а) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за минулі періоди, з врахуванням п. 2.10 цих Правил, не пізніше дня перерахування чергового траншу Компенсації за календарний квартал;

б) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за жовтень та (або) листопад поточного бюджетного року не пізніше 25 грудня поточного бюджетного року;

в) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за грудень минулого бюджетного року не пізніше останнього робочого дня місяця квітня поточного бюджетного року;                                                                                       

г) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за четвертий календарний квартал минулого бюджетного року не пізніше останнього робочого дня місяця квітня поточного бюджетного року.

3.18. Для перерахунку траншу Компенсації за відповідний календарний квартал Суб’єкт підприємництва надає Фонду наступні документи:

а) оригінал заяви про надання траншу Компенсації за відповідний календарний квартал у довільній формі з посиланням на реквізити укладеного договору про надання Компенсації та розрахунком суми траншу Компенсації відповідно до цих Правил;

б) завірені копії платіжних доручень, що підтверджують сплату Банку відсотків за користування Кредитом у відповідному календарному кварталі;

в) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком або про дострокове погашення Кредиту, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання заяви Фонду;

г) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва;

д) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній письмовій формі, зазначеної у пп. і п. 3.3 цих Правил.

3.19. Фонд визначає суму чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Сума траншу Компенсації визначається у національній валюті України – гривні.

Якщо Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки Банку у валюті, відмінній від національної валюти України, то сума чергового траншу Компенсації розраховується, виходячи з офіційного валютного курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до валюти сплати відсотків на кожну дату нарахування Банком сплачених Суб’єктом підприємництва відсотків за Кредитом, при цьому якщо на певну дату курс гривні до валюти сплати відсотків був нижчим, ніж на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації – то при розрахунку суми чергового траншу Компенсації враховується курс гривні на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації.

3.20. Надання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва здійснюється на підставі укладення додаткової угоди до договору про надання Компенсації, який укладається відповідно до п. 3.14 цих Правил між Суб’єктом підприємництва та Фондом. У додатковій угоді зазначається: сума траншу Компенсації, визначена Фондом відповідно до п. 3.19 цих Правил; період, за який надається транш Компенсації; терміни перерахування траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва; реквізити поточного рахунку Суб’єкта підприємництва, відкритого у банківській установі, на який буде здійснюватися перерахування траншу Компенсації. Форма Примірної додаткової угоди до договору про надання Компенсації наводиться у Додатку Г до цих Правил.

3.21. Фонд на підставі документів, визначених у п. 3.18 цих Правил, та додаткової угоди  до договору про надання Компенсації, укладеної відповідно до п. 3.20 цих Правил, здійснює реєстрацію зобов’язань в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області та повідомляє головного розпорядника бюджетних коштів, визначеного відповідною Місцевою програмою (виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади, або інший), про необхідність здійснення фінансування та його обсяг.

Головний розпорядник бюджетних коштів, визначений відповідною Місцевою програмою, перераховує на рахунок Фонду, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, відповідну суму коштів.

3.22. Фонд перераховує суму чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва на поточний рахунок Суб’єкта підприємництва, відкритий у банківській установі, у термін, визначений у відповідній додатковій угоді до договору про надання Компенсації.

3.23. Суб’єкт підприємництва за розгляд заяви на участь у конкурсному відборі, зазначеної у п. 3.3 цих Правил, сплачує Фонду, за надання послуг відповідно до цих Правил, комісійний платіж – 250 (двісті п’ятдесят) гривень за кожну заяву суб’єкта підприємництва – у термін не раніше виконання вимог п.3.4 цих Правил, але до моменту виконання вимог п. 3.6. цих Правил.

Дохід від сплати Суб’єктами підприємництва комісійного платежу використовуються Фондом на фінансування своєї поточної діяльності.

3.24. Фонд може призупинити перерахування чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, якщо документами, вказаними у п. 3.18 цих Правил, підтверджується систематичне погіршення платоспроможності Суб’єкта підприємництва, виникнення погашених або непогашених прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з цим Банком.

У такому разі Фонд невідкладно інформує про це виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади, а останній – Місцеву конкурсну комісію. Місцева конкурсна комісія приймає рішення щодо надання або ненадання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва.

3.25. Надання Компенсації Суб’єкту підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету припиняється рішенням Місцевої конкурсної комісії за поданням виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади, здійсненого на підставі інформації, наданої Фондом, якщо Фондом в період дії договору про надання Компенсації отримане підтвердження невідповідності Суб’єкта підприємництва будь-яким з наступних умов:

а) умовам п. 1.4, пп. в п. 2.7 цих Правил щодо реєстрації та здійснення підприємницької діяльності на відповідній території;

б) умовам пп. б, г, д, е, ж п. 2.7 цих Правил.

3.26. Перерахування Фондом Компенсації Суб’єктам підприємництва за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету за договорами про надання Компенсації, укладеними у минулому бюджетному році, здійснюється у разі виділення коштів з такого місцевого бюджету у поточному році на фінансування Місцевої програми в частині надання Компенсації Суб’єктам підприємництва.

Порядок перерахування Компенсації здійснюється у відповідності з пунктами 3.18-3.25 цих Правил.

У разі, якщо сума виділених коштів з відповідного місцевого бюджету є недостатньою для перерахування Фондом Компенсації всім Суб’єктам підприємництва в поточному бюджетному році за рахунок коштів місцевого бюджету, з якими у попередньому бюджетному році були укладені договори про надання Компенсації, перерахування Компенсації Суб’єктам підприємництва здійснюється в межах наявного фінансування у послідовності укладення додаткових угод із Суб’єктами підприємництва.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь