Березівська громада
Сумська область, Шосткинський район

ПОЛОЖЕННЯ про платні медичні послуги КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Березівської сільської ради

Дата: 17.07.2023 16:12
Кількість переглядів: 776

 

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

Березівької сільської ради

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Рішення виконавчого комітету

Березівської сільської ради

 

 

                

 

 

від “19травня   2023 року82

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

НАКАЗ

від “19”червня 2023 року №27 

(дата)

 

 

________________/ Ю.М. Воробйова

(підпис керівника)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні медичні послуги КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Березівської сільської ради

 

 

с. Береза

(місце складення)

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про платні медичні послуги КНП “ЦПМСД Березівської сільської ради  (далі  Положення) розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801 (далі  Закон № 2801); п3.2 (абцац23) Статуту КНП «ЦПМСД» Березівської сільської ради (далі  КНП), який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2. В основі Положення:

 • Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075 (далі  Методика № 1075);

 • НП(С)БО 1Витрати, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.1999 р. № 318.

1.3. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138 (далі  Перелік № 1138). 

1.4. Мета Положення  регламентувати процес надання платних послуг КНП, створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги КНП.

1.5. Положення відповідає внутрішньому Положенню про облікову політику КНП.

 

2. Платні медичні послуги, які надає КНП

 

2.1. КНП надає платні медичні послуги на засадах, визначених п. 1.7 Статуту КНП: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону № 2801.

2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП, та перелік посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення.

2.3. Трудові, економічні та соціальні відносини КНП і працівників, які беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулює колективний договір. КНП залучає працівників до надання платних медичних послуг на основі п. 4.1 колективного договору та посадових інструкцій 

 

3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг

 

3.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:

 • методом покрокового розподілу витрат зверху донизу, визначеним Методикою розрахунку вартості послуг медичного обслуговування  затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р.  1075;

 • за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у НП(С)БО .

3.2. У розрахунках враховуються витрати :

1)   витрати на оплату праці працівників,

2)   нарахування на заробітну плату ,

3)   господарські витрати,

4)   матеріальні витрати,

5)   інші витрати.

3.3. Центри витрат (відділення/кабінети, які надають платні медичні послуги), перелік прямих витрат за цими центрами містить Додаток 2 до Положення.

3.4. До непрямих витрат, які підлягають розподілу на калькуляційні групи (п. 3.2 цього Положення) та використовуються при підрахунку собівартості платних медичних послуг, належать:

 • загальновиробничі витрати (рахунок бухгалтерського обліку 91);

 • адміністративні витрати (рахунок бухгалтерського обліку 92).

Розподіл непрямих витрат передує розподілу загальних витрат підрозділів (п. 3.2).

3.5. Розподіл непрямих витрат здійснюється згідно з  НП(С)БО . Базами (критеріями) розподілу непрямих витрат на калькуляційні групи є:

 • площа приміщень — витрати на комунальні послуги (електроенергія, опалення, водопостачання тощо);

 • кількість персоналу (фактично зайняті ставки) — решта витрат.

Склад загальновиробничих та адміністративних витрат КНП визначається на підставі наказу про облікову політику та п. 15 і п. 18 НП(С)БО .

3.6. Розподіл загальних витрат підрозділів КНП здійснюється за Методикою № 1075. Базою (критерієм) розподілу загальних витрат до центрів витрат за принципом зверху донизу відповідно до п. 3.2 цього Положення є кількість персоналу (фактично зайнятих ставок).

3.7. Форму типової калькуляції собівартості платної медичної послуги  містить Додаток 3 до Положення.

3.8. Після розрахунку проводиться заокруглення загальних розрахованих сум кожної послуги за такими правилами:

      - розрахована сума , що закінчується від 1 до 50 копійок заокруглюється в бік зменшення до    найблищої цілої суми в гривні;

 • розрахована сума, що закінчується від 51 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найблищої цілої суми в гривні.

 

 

4. Оплата платних медичних послуг

 

4.1. КНП приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у тч. страхових компаній згідно акта прийому-передачі виконаних робіт 

4.2.Юридичні та фізичні особи розраховуються виключно у безготівковій формі.

4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.

4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату  фіскального чека РРО, електронного фіскального чека пРРО, банківської квитанції, квитанції POS-терміналу, квитанції ПТКС (програмно-технічного комплексу самообслуговування банку) або чека поштового відділення. 

 

5. Розподіл та використання грошових надходжень від надання платних медичних послуг

 

5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням п. 1.7, п. 1.8 та п. 1.9 Статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.

5.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:

 • оплата праці медичних працівників КНП — передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає п. 9.7 Статуту про використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті господарської некомерційної діяльності;

 • оновлення матеріально-технічної бази КНП.

 

6. Визнання доходу від надання платної медичної послуги

 

6.1. Дохід від надання платних медичних послуг визнається на дату, коли можливо достовірно визначити вартість, кількість і ступінь завершеності наданих послуг.

6.2. Якщо розрахунок за надані платні медичні послуги проведений з використанням РРО/пРРО, то дохід від надання послуг визнається на підставі сформованого Z-звіту РРО/електронного Z-звіту пРРО.

6.3. Якщо розрахунок за надані платні медичні послуги проведений без використання РРО/пРРО, то дохід визнається на підставі акта прийому-передачі наданих послуг, форма якого наведена у додатку 4 до Положення.

 

7. Прикінцеві положення

 

7.1. Положення набирає чинності з дати затвердження наказом директора КНП . Право директора затверджувати внутрішні  організаційно-правові документи передбачає п. 7.2 Статуту.

7.2. Зміни до Положення погоджують заступник директора з економічних питань, головний бухгалтер . Перегляд Положення зумовлюють зміни оргструктури КНП, складу платних послуг, законодавства.

7.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

В. о. директора :                                                                              Юлія ВОРОБЙОВА

 


 

Додаток 1

до Положення

про платні медичні послуги

 

Перелік платних медичних послуг КНП ЦПМСД Березівської сільської ради

 

№ п/п

Найменування послуги

Кабінет, який надає

Посади відповідальних осіб

1

Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів

1.1

Вимірювання АТ (артеріального тиску)

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар, сестра медична ЗП-СМ

  1.2

  Вимірювання пульсу

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар, сестра медична ЗП-СМ

  1.3

Внутрішньом’язові ін’єкції

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар, сестра медична ЗП-СМ

  1.4

Внутрішньовенні ін’єкції

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар, сестра медична ЗП-СМ

  1.5

Огляд лікаря загальної практики –сімейного лікаря, та сестри медичної

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар, сестра медична ЗП-СМ

1.6

Огляд сестри медичної загальної практики-сімейної медицини

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар 

1.7

Огляд сестри медичної загальної практики-сімейної медицини

 

Сестра медична ЗП-СМ

2

Медичне обслуговування спортивних змагань масових культурних та громадських заходів

2.1

Присутність на змаганнях, заходах лікаря загалної практики –сімейного лікаря

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар.

2.2

Присутність на змаганнях, заходах сестри медичної- загальної практики- сімейної медицини

 

Сестра медична ЗП-СМ

3

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікаря

3.1

Забір капілярної крові

Кабінет лабораторії

Лаборант

3.2

Забір крові з вени

Процедурний кабінет

Сестра медична ЗП-СМ

3.3

Загальний аналіз крові (4 показника)+((лейкоцитарна формула)

Кабінет лабораторії

Лаборант

3.4

Аналіз крові на цукор

Кабінет лабораторії

Лаборант

3.5

Аналіз крові на холестерин

Кабінет лабораторії

Лаборант

3.6

Аналіз сечі кліничний з мікроскопією осаду

Кабінет лабораторії

Лаборант

3.7

Визначення глюкози в сечі

Кабінет лабораторії

Лаборант

3.8

Електрокардіограма

Процедурний кабінет

Сестра медична ЗП-СМ

3.9

Консультативні послуги лікаря загальної практики-сімейної медицини

Кабінет сімейного лікаря

Лікар-загальної практики-сімейний лікар.

3.10

Консультативні послуги лікаря педіатра

Кабінет лікаря педіатра

Лікар педіатр

4

Медична допомога хворим на дому

4.1

Ін’єкція внутрішньом’язова,

підшкірна

 

Сестра медична ЗП-СМ

4.2

Ін’єкція  внутрівенна

 

Сестра медична ЗП-СМ

4.3

Виїзд лікаря загальної практики сімейного лікаря в межах с.Береза ,с.Слоут, с.Шевченкове

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар.

4.4

Виїзд лікаря загальної практики сімейного лікаря за межі с.Береза, с.Слоут, с.Шевченкове

 

Лікар-загальної практики-сімейний лікар.

4.5

Проведення профілактичних  щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує (без вартості вакцини)

Процедурний кабінет

Сестра медична ЗП СМ

4.6

Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемам календаря профілактичних щеплень в Україні(без вартості вакцини)

Процедурний кабінет

Сестра медична ЗП СМ

5

Діагностичні дослідження

5.1

УЗД молочних залоз

Кабінети УЗД

Лікар з ультразвукової діагностики

5.2.

УЗД органів черевної порожнини

        Кабінети УЗД

Лікар з ультразвукової діагностики

5.3

УЗД щитоподібної залози

        Кабінети УЗД

Лікар з ультразвукової діагностики

5.4

УЗД серця

       Кабінети УЗД

Лікар з ультразвукової діагностики

5.5

УЗД судин

       Кабінети УЗД

Лікар з ультразвукової діагностики

5.6

УЗД нирок + сечового міхура

       Кабінети УЗД

Лікар з ультразвукової діагностики

 

 

     

 


 

Додаток 2

до Положення

про платні медичні послуги

 

Центри витрат КНП ЦПМСД Березівської сільської ради
 та критерії розподілу непрямих витрат

 

№ п/п

Центр витрат

Прямі витрати

База (критерій) розподілу витрат у межах центру відповідальності

1

Лабораторія

 • зарплата та ЄСВ;

 • придбання реагентів, засобів забору матеріалу для аналізів, гігієнічних засобів (серветок, паперових рушників тощо);

 • розподілені витрати

кількість лабораторних тестів

2

УЗД

 • зарплата та ЄСВ;

 • придбання гігієнічних засобів — серветок, паперових рушників тощо;

 • амортизація обладнання.

кількість планових УЗД

 


 

Додаток 3

до Положення

про платні медичні послуги

 

Форма калькуляції собівартості платної медичної послуги 

КНП “ЦПМСДБерезівскої сільської ради

 

№ п/п

Витрати

Сума (на одиницю послуги), грн

1

Прямі витрати

 

1.1

Матеріальні

 

1.2

На оплату праці

 

1.3

ЄСВ

 

1.4

Амортизаційні

 

2

Розподілені витрати

 

3

УСЬОГО витрат:

 

 


 

Додаток 4

до Положення

про платні медичні послуги

 

Форма акта прийому-передачі наданих послуг

КНП “ЦПМСДБерезівської сільської ради

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК:

_____________________________________________

 

ЄДРПОУ ________________

р/р__________________________ у

_________

ВИКОНАВЕЦЬ:

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березівської сільської ради

с. Береза, вул. Довженка, 1Г

ЄДРПОУ 40269249

р/рUA393375680000026008300966718 у

Сумському обласному управлінні Ощадбанк

м. Суми МФО337568

 

 

 

 

 

АКТ

прийому-передачі наданих послуг

 

 

с. Береза

__.__.20__ р.

 

 

 

 

 

Ми, що нижчепідписалися, Виконавець, з одної сторони, та представник Замовника, ________________________, _______________________, з іншої сторони, склали цей акт про те, що

                   (посада)                                              (ПІБ)

Виконавцем були надані  послуги за договором №__________   від __.__20__ р.

 

 

 

 

 

Короткий опис наданих послуг:

 

 

1. Виконавцем надано такі послуги:______________________________________________________

 

 

2. Примітки.

 

 

Загальна вартість наданих послуг складає ___________ грн,

(_____________________________, __ коп.)

                      (сума прописом)

 

Сторони претензій одна до одної не мають.

 

 

Замовник:

Виконавець:

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь