Березівська громада
Сумська область, Шосткинський район

ЗАПРОШУЄМО ГРОМАДЯН ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКОМУ ОБГОВОРЕННІ!

Дата: 07.10.2016 11:24
Кількість переглядів: 700

Картинки по запросу громадське обговорення 

Запрошуємо громадян прийняти участь в громадському обговоренні проекту договору про співробітництво територіальної громади міста Глухова та Березівської об’єднаної територіальної громади у формі спільного фінансування інфраструктурного об’єкта комунальної власності – удосконаленого полігону по складуванню твердих побутових відходів (ТПВ) в м. Глухові Сумської області.

ДОГОВІР № 1
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНФРАСТУКТУРНОГО ОБ
ЄКТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ


м. Глухів                                                                                   «___» жовтня 2016 р.

                                                                                                                                                  
Березівська сільська об’єднана територіальна громада через Березівську сільську раду в особі сільського голови Артеменко Надії Михайлівни, яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада міста Глухова через Глухівську міську раду в особі міського голови Терещенка Мішеля, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування суб’єктами співробітництва інфраструктурного об’єкта комунальної форми власності.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про відходи» з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного використання наявного у одного із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури, Сторони домовилися згідно з цим Договором спільно фінансувати інфраструктурний об’єкт  - удосконалений полігон по складуванню твердих побутових відходів (ТПВ) в м. Глухові Сумської області, право комунальної власності на який належить Стороні-2 (далі - Об'єкт), для захоронення на цьому полігоні твердих побутових відходів, що збиратимуться та вивозитимуться з території Сторони-1.

 

 

3. ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄКТА

3.1. Фінансування Об’єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку, передбаченому пунктами 5, 14 частини 1 статті 91 та частиною 3 статті 93 за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін.

3.2. Внески Сторін на фінансування Об’єктів спрямовуватимуться на виконання заходів, визначених підпунктами 4.1.1. і 4.1.2. цього Договору.

3.3. Розмір разових внесків складає:

- для Сторони-1: 13 700,55 грн (тринадцять тисяч сімсот гривень п’ятдесят п’ять копійок);

- для Сторони-2: 168 973,45 грн (сто шістдесят вісім тисяч дев’ятсот сімдесят три гривні сорок п’ять копійок).

3.4. Сторони упродовж строку дії цього Договору можуть за необхідності домовитися про здійснення й інших внесків для досягнення обопільно вигідних результатів, про що має бути укладено додатковий договір.

 

4. НАДАННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПОСЛУГ ДЛЯ СТОРІН СПІВРОБІТНИЦТВА

4.1. Умови щодо надання Об’єктом послуг для Сторін співробітництва:

4.1.1. Для забезпечення належного обліку твердих побутових відходів (далі – ТПВ) при їхньому захороненні на полігоні, необхідно придбати та ввести в експлуатацію ваговий комплекс;

4.1.2. ТПВ з території Сторони-1 завозитимуться на полігон силами підприємства, обраного Стороною-1 в установленому порядку як виконавця послуги з вивезення побутових відходів;

4.1.3. за захоронення на полігоні відходів з території Сторони-1 буде стягуватися плата на підставі договору, укладеного між виконавцем послуги з вивезення побутових відходів та підприємством, уповноваженим Стороною-2 на утримання полігону ТПВ;

4.1.4. Сторона-1 вживатиме заходів для дотримання законодавства у сфері поводження з побутовими відходами при збиранні та вивезенні відходів на своїй території, зокрема щодо впровадження роздільного збирання відходів, компостування чи іншого способу належного поводження з відходами садово-паркового господарства, з метою максимально можливого зменшення вивезення на полігон відходів вторинної сировини та відходів садово-паркового господарства.

 

5. РОЗПОДІЛ МІЖ СТОРОНАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ОТРИМАНИХ

ДОХОДІВ ТА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ
ОБ’ЄКТА

5.1. Доходи, отримані за результатами діяльності Об’єктів, розподіляються:

5.1.1. 100 % доходів, отриманих при збільшенні балансової вартості Об’єкта за результатами внесених покращень у порядку, визначеному цим Договором, є власністю Сторони-2 і використовуються нею відповідно до своїх статутних документів та/або чинного законодавства.

5.2. Ризики, пов’язані з діяльністю Об’єктів, розподіляються:

5.2.1. 100 % ризиків, пов’язаних із використанням Об’єкта по наданню послуг, визначених пунктом 2.1. цього Договору, покриваються за рахунок Сторони-2 або в порядку, встановленому Стороною-2 та/або чинним законодавством.

 

6. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ

6.1. Сторона-2 щоквартально звітує перед Стороною-1 про результати діяльності Об’єкта по наданню Стороні-1 послуги, визначеної пунктом 2.1. цього Договору за формою, наведеною у Додатку 1 до цього Договору.

6.2. Після виконання Сторонами зобов’язань по фінансуванню покращень Об’єкта та внесення цих покращень, Сторона-2 надасть Стороні-1 описовий та фінансовий звіт щодо використання коштів, отриманих від Сторони-1.  

 

7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ,
ВНЕСЕНИЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності через 10 днів з дати його укладення і діє упродовж трьох років з моменту набрання ним чинності.

7.2. У випадку, якщо жодна із Сторін не заявить про припинення цього Договору не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до моменту закінчення строку, встановленого пунктом 7.1 цього Договору, останній вважається автоматично пролонгованим на той же строк і на тих самих умовах.

7.3. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

7.4. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється у тому ж порядку, як і його укладення.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір припиняється у разі:

8.1.1. закінчення строку його дії

8.1.2. досягнення цілей співробітництва;

8.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

8.1.4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва, в тому числі невиконання Сторонами умов розділу 4 цього Договору;

8.1.5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

8.1.6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

8.1.7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

8.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

8.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 3 (трьох) примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Березівська сільська рада надсилає до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України упродовж 5 (п’яти) робочих днів після підписання його Сторонами.

8.4. У разі припинення однією із Сторін участі у співробітництві, питання про перехід прав та обов’язків, частки майна такої Сторони здійснюється за письмовою домовленістю Сторін з врахуванням умов, зазначених у підпункті 8.2. цього Договору.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

 9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього договору або пов’язані із ним вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними — у судовому порядку.

9.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

9.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3. цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін діі та припинення вищевказаних обставин не пізніше 30 (тридцяти) днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3. цього Договору.
 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.2. Цей договір укладений на 5 (п’яти) аркушах у кількості 3 (трьох) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, які мають однакову юридичну силу.

10.3. Березівська сільська рада надсилає один примірник цього договору до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 (п’яти) робочих днів після підписання його Сторонами.

10.4.  Глухівська міська рада подає до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ТА ПІДПИСИ СТОРІН

....................

Пропозиції та зауваження приймаються за адресою:Глухівський район, с. Береза, вул. Центральна, 1.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь