Березівська громада
Глухівський район, Сумська область

Громадський бюджет

Березівська сільська рада
ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

25.01.2018                                          Береза                                                  № 9

Про запровадження громадського бюджету (бюджету участі) Березівської сільської ради

 

З метою удосконалення діалогу між владою та громадою, забезпечення прав членів Березівської об’єднаної територіальної громади на участь у самоврядуванні через залучення громадськості до розподілу коштів сільського бюджету для вирішення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись статтями 4, 25, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Березівської сільської ради (додається).

 2. Управлінню фінансів та економічного розвитку  (Очеретько О.В.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Березівської об’єднаної територіальної громади.

 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови Тимощенка А.М., а контроль на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                                                       Н.М. Артеменко

 

 

Додаток
до рішення сільської ради
від 25.01.2018 року № 9

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет
(бюджет участі) Березівської сільської ради

1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – це частина сільського бюджету Березівської сільської ради, з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу.
1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення Березівської об’єднаної територіальної громади, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет (бюджет участі) Березівської сільської ради (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване у одному з населених пунктів Березівської ОТГ, що підтверджується паспортом.
1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у одному з населених пунктів Березівської ОТГ, що підтверджується довідкою з місця роботи.
1.2.3. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у одному з населених пунктів Березівської ОТГ, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності.
1.2.4. Місце народження особи зареєстроване у одному з населених пунктів Березівської ОТГ, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету Березівської сільської ради, належить до компетенції Березівської сільської ради, не перевищує термін одного бюджетного року та не суперечить чинному законодавству. До проекту обов’язково додається розрахунок вартості проекту, а також додаткові матеріали – фотографії, малюнки, схеми, додаткові пояснення тощо.
1.4. Конкурс – це відбір проектних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами об’єднаної територіальної громади.
1.5. Координаційна рада – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який утворюється з метою організації робіт, пов’язаних з реалізацією громадського бюджету (бюджету участі) Березівської сільської ради.
1.6. Голосування - процес визначення переможців серед поданих проектів мешканцями Березівської ОТГ шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому вигляді.

2. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) Березівської сільської ради проводиться за рахунок коштів бюджету Березівської сільської ради.
2.2. Загальний обсяг громадського бюджету Березівської сільської ради на відповідний бюджетний рік становить 2% від розміру власних надходжень загального фонду до бюджету за попередній рік, але не менше 350 тис. гривень.
2.3. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Березівської сільської ради фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади.
2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Березівської сільської ради, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади, стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика тощо).
2.6. Щорічна процедура та порядок реалізації громадського бюджету (бюджету участі) передбачає наступні етапи:

 • подання проектів;

 • оцінка і прийняття проектів для голосування;

 • голосування за проекти;

 • визначення проектів-переможців;

 • реалізація проектів-переможців;

 • звітування та оцінка результатів реалізації проектів.

3. Порядок утворення, права та завдання Координаційної ради

3.1. Координаційна рада (далі – рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою організації робіт, пов’язаних з реалізацією громадського бюджету (бюджету участі)  Березівської сільської ради.
3.2. Рада в своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Березівської сільської ради та Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) Березівської сільської ради.
3.3. Члени ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
3.4. Основними завданнями ради є:

 • приймати рішення про відповідність проектів вимогам цього Положення та Програми;

 • проводити попередній розгляд проектів, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

 • подавати висновки та рекомендації щодо проектів, поданих для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі);

 • приймати рішення щодо включення проектів в перелік для голосування;

 • розгляд проблемних питань, що виникають в процесі організації та проведення голосування;

 • участь у процесі підрахунку голосів;

 • приймати рішення у разі необхідності продовжити строки подання проектів;

 • попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету (бюджету участі);

 • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайті Білозірської ОТГ про час та місце проведення засідання.

3.5. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право отримувати від виконавчих органів Березівської сільської ради, авторів проектних пропозицій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
3.6. До складу ради входять 15 осіб. Склад ради та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету сільської ради за поданням сільського голови. До складу Координаційної ради можуть входити депутати сільської ради,  в.о. старост, представники виконавчих органів сільської ради з числа профільних спеціалістів, жителі громади та представники громадських організацій.
3.7. На першому засіданні ради члени ради обирають зі свого складу голову ради, заступника голови та секретаря ради.
3.8. Голова ради:
- представляє раду у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;
- організовує діяльність ради;
- скликає та організовує підготовку та проведення засідань ради, головує на цих засіданнях.
3.9. Заступник голови ради за дорученням голови ради у разі його відсутності виконує обов’язки голови ради.
3.10. Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться за необхідністю та правомочні, якщо в них бере участь не менше половини членів від її загального складу. 
3.11. Рішення ради приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх її членів, у разі, якщо кількість голосів розподілилась порівну, вирішальним є голос головуючого.
3.12. Рішення ради оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем.
3.13. Всі спірні питання, які виникають протягом роботи ради, вирішуються колегіально радою шляхом відкритого голосування.
3.14. Засідання ради є публічними та відкритими.
3.15. Протоколи засідань ради оприлюднюються на офіційному веб сайті Березівської громади.

 

4.Порядок подання проектів

4.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету (бюджету участі) Березівської сільської ради, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання Березівською сільською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Березівської сільської ради.
4.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.4 цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту і готові взяти участь в його реалізації (участь у підготовчих роботах). Проект повинен мати підтримку не менше 10 осіб (окрім автора).
4.3. Кожен автор проекту може подати один проект на один календарний рік.
4.4. Терміни подачі проектів протягом 30 календарних днів, починаючи з 1 квітня 2018 року.
4.5. Проекти подаються в паперовому вигляді до Березівської сільської ради.  
4.6. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Березівської сільської ради (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті Березівської громади.
4.7 Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
4.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
4.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.
4.10. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що відхилені, проекти, які:
4.10.1. Передбачають винятково розробку проектної документації;
4.10.2. Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного елементу вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів);
4.10.3. Суперечать стратегії розвитку, діючим програмам Березівської сільської ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;
4.10.4. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів сільського бюджету;
4.10.5. Суперечать чинному законодавству України;
4.10.6. Мають обмежений доступ для мешканців громади;
4.10.7. Передбачають реалізацію проектів приватного, комерційного характеру та отримання прибутку автором.

5.Порядок розгляду проектів

5.1. Працівник Березівської сільської ради веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) та здійснює перевірку наявності усіх додатків до проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
Після реєстрації проект передається до управління фінансів та економічного розвитку для опрацювання. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або телефоном повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
5.2. Координаційна рада попередньо розглядає проектні пропозиції авторів та готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
5.3. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
5.4. Після проведеного аналізу всіх проектів управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради оприлюднює на веб-сайті Березівської громади всі проекти з висновками Координаційної Ради (позитивним чи негативним).
5.5. Проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни, не відповідають чинному законодавству тощо, оприлюдненню не підлягають і до розгляду не беруться.
5.6. Проекти, які мають позитивний висновок Координаційної ради допускаються до участі в голосуванні.

6.Організація голосування

6.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Березівської сільської ради здійснюється на паперових носіях у адміністративних будівлях, що знаходяться на території сіл шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування (додаток 3 до даного Положення).
Консультації щодо заповнення форм надаються працівниками відповідальними за організацію проведення голосування. Голосування на паперових носіях здійснюється за пред’явлення оригіналу паспорту (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів. У пунктах для голосування можна також ознайомитись з переліком проектів, допущених до голосування.
Оголошення про голосування та перелік пунктів для голосування оприлюднюються на офіційному сайті Березівської сільської ради не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.
6.2. Голосування проводиться не раніше 7 днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Березівської громади.
6.3. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування.
6.4. Кожен мешканець громади, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.4 цього Положення, може віддати один голос за проект у кожному році.
6.5. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1-1.2.4 цього Положення.

7.Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Результати паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.
7.2. Координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує рейтинг проектів та визначає перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету (бюджету участі) Березівської сільської ради.
7.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету Березівської сільської ради на відповідний рік.
7.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
7.6. Проекти, що перемогли шляхом голосування, підлягають включенню до Програми економічного і соціального розвитку Березівської сільської ради, до сільського бюджету та винесені на розгляд найближчої чергової сесії сільської ради.

 

8.Порядок звітування за результатами реалізації проектів

8.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Березівської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають до управління фінансів та економічного розвитку, не пізніше 30 днів після їх реалізації, звіт про виконані роботи за формою згідно додатку 4 до Положення.
8.2. Управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради узагальнює подану інформацію та публікує на сайті Березівської громади.

Сільський голова                                                                       Н.М.Артеменко

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Додаток 1

до Положення

 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Березівській сільській раді на 20__рік

 

Заповнюється уповноваженим робочим органом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата надходження:

 

 

 

 

 

Номер у реєстрі проектів:

 

ПІБ особи

що реєструє проект: ___________________   __________________________________                                               (підпис)                                                                          (ПІБ)

 

1.* Назва проекту :

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..

 

2.* Вид проекту: загальногромадський або локальний (необхідне підкреслити)

 

3. *Проект буде реалізовано на території (впишіть назву села):

 

……………………………………………………………………………………..

 

3.* Точна адреса, назва установи/закладу, будинку:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….

 

4. Опис проекту. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………...…………………………………

………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 5. Бюджет проекту*

 

п/п

Найменування товарів

 (робіт, послуг)

Кількість, од.

Ціна за одиницю, грн.

Вартість, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

6. Інші додатки (якщо стосується):

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

 

Автор проекту*

Прізвище

                                           

 

Ім’я

                                           

 

По-батькові

                                         

 

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)

             

 

Серія і номер паспорту

                     

 

Телефон

+380                

 

Адреса реєстрації*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Якщо адресою реєстрації є не Березівська ОТГ, то до Форми проекту необхідно прикласти документ, що підтверджує місце проживання, роботи, народження в ОТГ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Електронна пошта (якщо ви бажаєте мати електронний доступ)

                                         

 

Співавтори проекту ( якщо є)

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................

                                                       (ПІБ, дата народження, телефон)

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................

                                                       (ПІБ, дата народження, телефон)

Вік

☐16–18  ☐19–30  ☐31–40  ☐41–50  ☐51–60  ☐60+

Рід занять

☐ Студент ☐ Працюю ☐ Безробітний ☐ Пенсіонер ☐ Підприємець

 

 

 

Додатки до Форми проекту

1. Копія першої сторінки паспорту та сторінки, що містить інформацію про місце проживання (довідки про місце роботи,  народження)

       2. Бланк підтримки проекту з підписами осіб, що його підтримали (роздруковується окремо)

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI

 я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

 

даю згоду на обробку моїх персональних даних виконавчими органами Березівської сільської ради, та членами Координаційної ради

 

__________                      __________________

        Дата                                       Підпис                                                                                          

 

Я погоджуюсь, що:

 • заповнений бланк (за виключенням моїх персональних даних та списку осіб, які підтримали мій проект) буде опубліковано на сайті Березівської громади в розділі «Громадський бюджет»
 • можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума для реалізації в 20__ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію;
 • ідеї та складові проекту можуть використовуватися Березівською сільською радою, у т.ч. поза межами реалізації громадського бюджету

 

 _____________                                         ___________________

    Дата                                                                Підпис автора                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до бланку-заявки
 


СПИСОК ОСІБ,
які підтримують цю пропозицію (проект), що реалізовуватиметься за рахунок коштів  громадського бюджету Березівської сільської ради

на 20__ рік*


_____________________________________________________________
(назва проекту)

.

№ з/п

Ім’я та прізвище

Адреса проживання

Серія та
№ паспорта

Підпис

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

_____________, вул. ___________, буд.__, кв. ___

 

 

* Ставлячи підпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на:
          - обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету Березівської сільської ради у 20__ році відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“. Мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що мені належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив;

          - можливі модифікації, об’єднання з іншими проектам, а також зняття цієї пропозиції (проекту) її авторами.